NEMOTO SENSOR-ENGINEERING CO.,LTD. Headoffice

4-10-9 Takaido-higashi, Suginami-Ku, Tokyo 168-0072 JAPAN

TEL : +81-3-3333-2760 / FAX : +81-3-3333-7344

NEMOTO SENSOR-ENGINEERING CO.,LTD. Ushiku Works

Feb 2017 opened

4-2-1 Hitachino-nishi, Ushiku-shi, Ibaraki-ken 300-1206, Japan

TEL : +81-29-872-777 / FAX : +81-29-872-7770